Kjell Thon har representert KAS på LMKs landsmøte og sender oss følgende rapport:

Møtet ble åpnet av styreleder Torbjørn Evanger fra Nord-Troms Motor-
historiske. Arne Bjørn Hoel fra Trondhjemsridtet 1919 ble valgt til ordstyrer. 55
klubber av totalt ca. 145 var representert på møtet, noe som utgjorde 324 av
603 mulige stemmer.
Etter at de innledende formaliteter var unnagjort, stod følgende punkter på
dagsorden:
 Styrets beretning for 2018
 Regnskap 2018 med revisjonsberetning
 Strategi- og handlingsplan
 Innkomne saker
 Budsjett og fastsettelse av kontingent for 2020
 Valg

Arbeidet i forhold til myndighetene er blitt sterkere prioritert, men er blitt
preget av politisk uro blant annet på grunn av dannelse av ny regjering, noe
som medførte at det ikke var så lett å få kontakt med aktuelle politikere. Det
kom opp et spørsmål om hvilke politikere som det var opprettet kontakt med,
men styreleder kunne ikke komme opp med konkrete navn på stående fot.
Uansett er lobbyvirksomhet er sentralt tema i LMK. Lokaliseringen av
forbundets lokaler sentralt i Oslo er med på muliggjøre hyppig kontakt med
aktuelle samarbeidspartnere. Ut fra strategikonferansen, er følgende punkter
satt opp:

 Strategisk politisk arbeide (Jevnlige møter med politikere og dept. Være
aktive i media, delta aktivt i FIVA mm.
 Synliggjøre organisasjonen og medlemmene gjennom deltagelse utad
(Deltagelse på store, nasjonale treff, samarbeide med andre
kulturorganisasjoner, Motorkonvoien, LMKs 40 årsjubileum.
 Utvikle LMK som faglig kompetansebank ( Kartlegge og utvikle en
oversikt over faglige personer og miljøer i klubbmiljøene).
 Utvikle LMK og medlemsklubbene i et tettere tilrettelagt samarbeid

De som er lesere av Norsk Motorveteran, har sikkert lest om misnøyen med
tidligere styreleder i LMK. En del av det vedkommende har hatt ansvar for av
arbeidet i LMK er kritikkverdig, men styret i LMK har valgt ikke å gå videre med
denne saken. Personlig tror jeg at dette er klokt. Det er på tide å sette sterkere
fokus på det som forbundet egentlig skal arbeide med, og ikke vikle seg inn i
finurlige, juridiske spørsmål, der resultatet i verste fall kan risikere motsøksmål.
Nå er det etter mitt syn viktig at det blir satt fokus på grunnleggende verdier
innen hobbyen, slik at vi skal kunne bruke kjøretøyene også i fremtiden. En
avstemming konkluderte da også med at saken blir avsluttet.

En annen sak som frembrakte noe diskusjon, var valget. Det var kun to
personer som var på valg i år: Styreleder Torbjørn Evanger og styremedlem
Øyvid Wiksaas (Norsk MG klubb). Valgkomitèen hadde som forslag til nytt styre
satt opp Evanger, men byttet ut Wiksaas med en ung kandidat fra Vestfold,
Jørgen Olsen Bogen, som til tross for at han kun er 20 år gammel, har verv i TAK
og VVWK og i tillegg er aktiv innen politikken. Det er selvfølgelig klokt å tenke
på rekruttering, men Wiksaas ga uttrykk for at han ønsket gjenvalg og at han
ønsket en skriftlig avstemming. Jeg synes at denne saken satte valgkomitèen i
et uheldig lys, og på vegne av KAS stemte jeg derfor på Wiksaas. Olsen Bogen er
uansett en lovende kandidat som vi vil kunne ha glede og nytte av i mange år
fremover, og som er en høyst aktuell kandidat ved neste korsvei.

Fastsettelse av kontingent var en annen av de innkomne sakene som ga opphav
til en del diskusjon. Norsk Volvo Amazon Klubb har valgt å forlate LMK ut fra
kontingenten som er blitt økt til 35 kr per medlem. På forrige landsmøte ble
vedtaket rundt økningen som følger: «Forhøyelse av kontingenten med kr 20 til
kr 35 fra 2019 ble enstemmig vedtatt. Det skal i tillegg settes ned et utvalg, slik
styret ønsket for å se på dette». Styret foreslo på møtet 30.03 å opprettholde
den førhøyede kontingenten, med hovedbegrunnelse at det er ønskelig å bli
mindre avhengig av forsikringsprovisjoner i fremtiden. Det er usikkert hva
denne vil bli ved neste reforhandling med IF. Det ble stemt over å beholde
nåværende kontingent versus å redusere til kr 25. Styrets forslag ble vedtatt.
Klubber betaler 35 kr per medlem opp til et tak på 1400 medlemmer, og denne
grensen vil det bli sett nærmere på innen neste årsmøte. Et par delegater
illustrerte på en humoristisk måte hvor mye denne summen utgjør: et par liter
bensin eller en flaske mineralvann. Selv tror jeg at klubbene vil kunne leve med

beløpet, og at det er viktig å sikre fremtiden til forbundet. Det er jo også mulig
for klubbene å øke årskontingenten med 20-30 kr dersom økonomien krever
dette.

For øvrig vil jeg oppfordre til å lese et mer fyldig referat fra LMK når dette
foreligger.

Kjell Thon, 31.01.19