Årsmøte

Styret i Kongsberg Automobilselskap innkaller til årsmøte på Laagdalsmuseet, mandag 11. februar kl. 19:00

Fra vedtektene:

Årsmøte avholdes i februar måned hvert år. Tidspunktet fastsettes av styret og informeres medlemmene senest 2 (to) uker før møtet ved utsendelse av dagsorden. Årsmøtet skal behandle: Årsberetning, regnskap, revisjon, medlemskontingent, valg, samt innkomne saker fra medlemmene (disse må være styret i hende minst 1 uke i forveien). Voteringer skal avgjøres ved vanlig flertall. Formann og kasserer velges i år som ender med oddetall, sekretær og styremedlem i år som ender med partall. Varamann velges for år et år av gangen. Årsmøte velger også revisor og eventuelle komiteer. Endringer av vedtekter avgjøres ved minst 2/3-dels flertall.

Saksliste:

1.      Godkjenning av innkalling

2.      Årsberetning

3.      Regnskap, og revisjon

4.      Fastsettelse av medlemskontingent

5.      Valg

6.      Innkomne saker

Etter avsluttet årsmøte serveres tradisjonen tro pizza og mineralvann!
Utdeling av årsskrift om det blir nok stoff og det blir ferdig?

For styret i Kongsberg Automobilselskap
Bjørn Sand
sekretær