Med revisjoner fra 10.2 2003, og 9.2.2004 og 13.2.2023

1. Klubbens navn

Klubbens navn er Kongsberg Automobilselskap, forkortet KAS.

 2. Formålsparagraf

Fremme interesse for bevaring av eldre kjøretøy og motorhistoriske innretninger i samt blivende klassikere.

3. Klubbens virksomhet

Klubben skal formidle informasjon og kunnskap til klubbens medlemmer.  I tillegg skal den arrangere turer, treff og møter hvor motorinteresse og sosialt samvær er prioritert.  Klubben skal virke som et bindeledd mellom medlemmene. Det tillates ingen politisk, religiøs eller annen ideologisk virksomhet i klubbens navn eller regi.

4. Besluttende organ

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og besluttende organ.

5. Klubbens ledelse

Klubbens ledelse og drift ivaretas av et valgt styre bestående av formann, sekretær, kasserer og et styremedlem. I tillegg til disse skal det velges en varamann som skal være med på styremøtene og bistå styret i sine gjøremål. Vedkommende skal tre inn i en av de andre styrefunksjonene dersom en av disse forhindres i å gjøre sin oppgave. Styrevervene er ikke betalt, men hver enkelt har krav på å få dekket utgifter forbundet med vervet.

6. Vilkår for medlemskap

Klubben er åpen for personer som faller inn under formålsparagrafen.  Ett hvert medlem plikter å rette seg etter de vedtekter som til enhver tid gjelder.

7. Kontingent

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Medlemmene plikter å betale kontingent og andre økonomiske forpliktelser vedkommende har pådratt seg til KAS innen fastsatte tidsfrister.  Dersom et medlem melder seg ut eller blir ekskludert fra klubben kan medlemskap gjenopptas etter gjeldende søknadsprosedyre.

8. Opphør av medlemskap

Medlemskap skal kun opphøre ved skriftlig utmeldelse. Styret kan ekskludere medlemmer som opptrer grovt illojalt eller på annen måte anses uskikket til å være tilsluttet klubben.

9. Årsmøte

Årsmøte avholdes i februar måned hvert år. Tidspunktet fastsettes av styret og informeres medlemmene senest 2 (to) uker før møtet ved utsendelse av dagsorden. Årsmøtet skal behandle: Årsberetning, regnskap, revisjon, medlemskontingent, valg, samt innkomne saker fra medlemmene (disse må være styret i hende minst 1 uke i forveien). Voteringer skal avgjøres ved vanlig flertall. Formann og kasserer velges i år som ender med oddetall, sekretær og styremedlem i år som ender med partall. Varamann velges for år et år av gangen. Årsmøte velger også  komiteer. Endringer av vedtekter avgjøres ved minst 2/3-dels flertall.

10. Æresmedlemskap

Styre i KAS kan utnevne medlemmer som har gjort en ekstra innsats til æresmedlemmer. Disse betaler ikke medlemskontigent, men betaler øvrige utgifter som vanlige medlemmer. Forslag til æresmedlemskap kan fremmes styret.

11. Stemmerett

Alle medlemmer med betalt medlemskap har stemmerett på årsmøtet.

12. Oppløsning

KAS kan oppløses på to etterfølgende årsmøtevedtak ved minst 3/4 av medlemmenes totale stemmetall på lovlig innkalt årsmøte. Ved eventuell oppløsning avgjør siste årsmøte fordeling av KAS sine aktiva.