Årsmøte

Årsmøte avholdes i februar måned hvert år. Tidspunktet fastsettes av styret og informeres medlemmene senest 2 (to) uker før møtet ved utsendelse av dagsorden. Årsmøtet skal behandle: Årsberetning, regnskap, revisjon, medlemskontingent, valg, samt innkomne saker fra medlemmene (disse må være styret i hende minst 1 uke i forveien). Voteringer skal avgjøres ved vanlig flertall. Formann og kasserer velges i år som ender med oddetall, sekretær og styremedlem i år som ender med partall. Varamann velges for år et år av gangen. Årsmøte velger også revisor og eventuelle komiteer. Endringer av vedtekter avgjøres ved minst 2/3-dels flertall.

 

Kongsberg Automobilselskap innkaller herved til årsmøte mandag 10. februar 2020 kl 19:00 på Laagdalsmuseet.

Saker som ønskes behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 3. februar 2020.

Etter årsmøtet blir det pizza og mineralvann!

Kongsberg Automobilselskap.