Hei alle KAS veteraner.

De fleste av oss hadde et håp om at når vi kom igjennom 2020 skulle muligens hverdagen vende tilbake, men slik ble det ikke.
Styret har nå hatt styremøte digitalt og besluttet følgende:
Ut i fra slik situasjonen har på nytt utviklet seg vedrørende pandemien må vi dessverre utsette årsmøtet som KAS skulle ha hatt 8. februar på Laagendalsmuseet, dette er jo bare å beklage.
Vi vil så snart det lar seg gjøre kalle inn til årsmøte når den tid kommer men i mellomtiden vil vi få komme med følgende informasjon.
Styret har blitt enige om at kontingenten for 2021 blir uforandret på kr. 250,- Her vil vi etter hvert sende ut egen mail på innbetalingen.
Formann, kasserer og vara står på valg. Ronald, Jon og Knut tar gjenvalg på et år.
Vi legger ved Årsberetning 2020
Er det noen som har noen innvendinger til dette ønsker styret å høre om dette snarest mulig.
Vårt medlemsblad er nå snart i trykken og vil bli distribuert ut til samtlige medlemmer.
Mvh
Geir Olsen
Sekr.