Hei!

 

På Landsmøtet 2019 ble det vedtatt at LMKs vedtekter skulle revideres frem mot Landsmøtet 2020.

Det har vært satt ned en gruppe bestående av Styreleder Torbjørn Evanger, Rune Viestad fra Norsk Tempo Klubb samt undertegnede,

som har hatt en fullstendig gjennomgang av gjeldende vedtekter. Utkastet har også vært behandlet av Styret i LMK.

 

Vedlegger derfor aktuelt utkast, og innspill/kommentarer fra LMK-klubbene imøteses. Frist for dette settes til 10. desember 2019.

 

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

 

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

Øvre Slottsgate 2b

0157 OSLO

22 41 39 00 / 465 08 165

 


 • 1 Forbundets navn

  Forbundets navn er Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, forkortet til LMK.

  § 2 Formål
  LMK er en ideell sammenslutning av motorhistoriske kjøretøyklubber uten partipolitisk tilknytning.

 1. a) LMK skal ivareta norsk kjøretøyhistorisk kulturarv og søke samarbeid i saker av motorhistorisk interesse.
 2. b) LMK skal ovenfor myndigheter og andre beslutningstakere arbeide for en tilrettelegging av medlemmenes kulturbevarende virksomhet.
 3. c) LMK skal fremme bevaring av, forståelse for, forsvarlig bruk av og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy, med særlig vekt på kjøretøy som er 30 år og eldre.
 4. d) LMK skal legge til rette for bistand med klubbdrift i form av samlinger/kurs, sentrale rammeavtaler og stordriftsfordeler.

  3 Motorhistoriske- og bevaringsverdige kjøretøy
  LMK har sluttet seg til den internasjonale definisjonen som er: «Et motorhistorisk/bevaringsverdig kjøretøy er et bevart, mekanisk drevet, kjøretøy, hovedsakelig produsert for mer enn 30 år siden, og vedlikeholdt i historisk korrekt tilstand. Dette er ivaretatt av en person eller organisasjon, som har kjøretøyet for dets tekniske og / eller kulturhistoriske interesse, og som ikke benytter det til daglig transport.» LMK skal jobbe for å legge til rette for at også fremtidige motorhistoriske- og bevaringsverdige kjøretøy blir tatt hånd om under like rammer som overnevnte, før disse går tapt.

  § 4 Besluttende organ, ledelse og administrasjon
  Landsmøtet er forbundets øverste myndighet. Landsmøtet velger et styre, som er øverste beslutningstaker mellom Landsmøtene. Ansettelser i LMK ligger innenfor Styrets kompetanseområde, og Styret påser videre at LMK har en administrasjon med bemanning innenfor rammene av den driften Landsmøtet vedtar. Administrasjonen utfører den daglige ledelse og drift av forbundet, og den er underlagt Styret og de til enhver tid gjeldende vedtak og økonomiske rammebetingelser.

  Styreleder, eller i dennes fravær nestleder, leder forbundsstyrets forhandlinger. Generalsekretæren forestår forbundets virksomhet i nært samarbeid med Styret og er ansvarlig for kontorets administrasjon. LMK-kontoret skal utrede og tilrettelegge saker for behandling av Styret og samtidig påse at Styret mottar rapporter og holdes løpende orientert mellom styremøtene.

  § 5       Vilkår for medlemskap
  LMK er åpen for klubber og foreninger med interessefelt og hovedformål som nevnt i §§ 2 og 3 på følgende vilkår:
  – vedtekter i tråd med LMKs formål, vedtatt av et årsmøte
  – valgt styre og revisor
  – årsberetning, revidert regnskap og protokoll fra avholdt årsmøte
  – medlemsaktiviteter beskrevet i årsberetningen

  § 6       Søknad om medlemskap
  I søknad om medlemskap vedlegges dokumenter som viser at vilkår nevnt under § 5 er oppfylt. Styret i LMK behandler og fatter beslutning om medlemskap. Dersom en klubb er utmeldt eller ekskludert av forbundet, kan nytt medlemskap gjenopptas etter samme søknadsprosedyre. Eventuelt uoppgjorte økonomiske mellomværende må være betalt før ny søknad blir behandlet.

 

 • 7 Kontingent
  Hver klubb betaler kontingent for inntil 1400 medlemmer. Kontingent for etterfølgende kalenderår fastsettes av Landsmøtet.

  § 8 Medlemsklubbenes forpliktelser til LMK
  Medlemsklubbenes forpliktelser til LMK er:
  – betale kontingent innen gitt tidsfrist. Ved for sen betaling blir det ilagt et purregebyr
  – holde LMK oppdatert med endringer i eget styre og generell kontaktinformasjon
  – Orientere LMK om egen drift gjennom utsendelse av egne nyhetsbrev og medlemsblad

  § 9       Opphør av medlemskap
  Medlemskap opphører etter skriftlig utmelding behandlet av klubbens styre og/eller årsmøte..
  Klubber med ubetalt kontingent innen utgangen av det kalenderåret kontingenten gjelder for, vil etter vedtak i Styret i LMK miste sitt medlemskap.
  Landsmøtet kan ekskludere en medlemsklubb, som forsettlig eller grovt uaktsomt bryter forbundets vedtekter eller på annen måte anses uskikket til å være tilsluttet forbundet. Vedtak om ekskludering fattes av Landsmøtet og krever 3/4 flertall. Kontingent refunderes ikke ved opphør av medlemskap.
  Et vedtak om opphør av medlemskap eller ekskludering, meddeles klubben skriftlig.

 • 10 Ordinært landsmøte
  Landsmøtet er LMKs øverste myndighet, og det er beslutningsdyktig når minst 1/3 av medlemsklubbene er representert. Landsmøtet skal avholdes innen utgangen av april hvert annet år. I et år uten Landsmøte skal Styret vurdere andre samlende arrangementer. Klubbene gjøres kjent med tidspunktet for Landsmøtet senest 60 dager før møtet.

Innkalling til Landsmøtet med opplysning om tidspunkt og sted, forslag til dagsorden/agenda, årsberetninger, reviderte regnskap, budsjetter, innkomne forslag underskrevet/behandlet av klubbens styre samt valgkomitèens innstilling, skal sendes ut til LMK-klubbene senest 30 dager før møtet. Alle saker, som ønskes behandlet på Landsmøtet, må være Styret i LMK i hende innen utgangen av desember året før Landsmøtet. Lik frist gjelder også forslag til Valgkomitèen på aktuelle nye kandidater til Styret.

Landsmøtet skal behandle:

Åpning                                                                                                                                          Velkommen ved Styrets leder                                                                                                                    1. Fullmaktsprøving                                                                                                                                  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Godkjenning av forretningsorden for møtet
4. Valg av dirigent                                                                                                                                    5. Valg av sekretær samt to representanter for fullmaktskomitè
6. Godkjenning av forrige Landsmøteprotokoll
7. Styrets beretning
8. Regnskap og revisjonsberetning
9. Strategi- og handlingsplan
10. Innkomne saker og forslag
11. Budsjett inneværende periode
12. Fastsettelse av kontingent for påfølgende 2 år
13. Valg av 5 styremedlemmer for 2 år
14. Valg av styreleder  for 2 år blant styremedlemmene under pkt. 13.
15. Valg av revisor for 2 år
16. Valg av valgkomité på tre medlemmer for 2 år

Avstemminger avgjøres ved simpelt flertall. Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall. Ved personvalg skal det stemmes over en plass per avstemming. I saker hvor delegatene etter en prøvevotering har et tydelig delt syn, forestås en skriftlig avstemming.

§ 11     Ekstraordinært landsmøte
Det skal innkalles til ekstraordinært landsmøte dersom Styret i LMK finner det nødvendig, eller minst 1/3 av medlemsklubbene fremmer skriftlig krav om dette. Innkalling med opplysning om tidspunkt og sted, forslag til dagsorden og nødvendige saksdokumenter skal sendes klubbene senest 30 dager før møtet.

§ 12     Landsmøtedelegater
Hver klubb kan sende inntil to delegater til Landsmøtet. Delegatene, som må være medlem av klubben, må møte med fullmakt fra styret i egen klubb.

§ 13     Stemmerett

Antall stemmer fastsettes ut fra innberettet medlemsantall foregående år. Hver klubb har èn stemme pr. påbegynt 50. medlem inntil 100 medlemmer. Ut over dette har klubbene èn stemme pr. påbegynte 100 medlem, begrenset til maksimalt 15 stemmer. Nye medlemsklubber får stemmerett ved første landsmøte etter at de ble opptatt som medlem. Det gis ikke adgang til å delegere/representere andre klubber ved fullmakt.

§ 14     Forbundsstyrets sammensetning, mandat og myndighet
Styret i LMK representerer forbundet i alle forhold og forplikter dette. Landsmøtet velger et styre bestående av 5 faste representanter. Landsmøtet velger styreleder blant de faste representantene. Styret velger selv nestleder, regnskapsfører og utvalg som Styret finner nødvendig. Styret gis mandat til å utnevne nye styremedlemmer ved frafall under styreperioden. Tillitsverv i LMK rekrutteres fra medlemsklubbene i LMK. Styreverv i LMK er et personvalg, og ingen styremedlemmer i LMK er å anse som representanter for egen klubb.

Det utbetales ikke honorar for tillitsverv i forbundet, men det kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste begrenset oppad til en årlig vedtatt sum fastsatt av Landsmøtet basert på en innstilling fra Styret i LMK. Styret avholder møter etter behov når styreleder innkaller til det eller minst 2 av Styrets medlemmer ber om det. Innkalling skal skje skriftlig med minst 1 ukes varsel. Elektroniske møter kan avtales med kortere varsel. Styret kan bare fatte gyldig vedtak når møtet er gyldig innkalt og minimum 3 medlemmer er tilstede. Styrets leder eller nestleder skal alltid være tilstede. Møteleder har dobbelt-stemme ved stemmelikhet. Generalsekretær møter med forslagsrett og talerett, men ikke stemmerett i Styrets møter. Ansatte som møter har talerett, men ikke stemmerett. Det skal føres protokoll fra møtene.

§ 15     Revisjon
Landsmøtet velger revisor, hvor minimumskravet er at denne er registrert.

§ 16     Valgkomitè
Forbundsstyret innstiller for Landsmøtet en valgkomité bestående av tre medlemmer. Valgkomiteen velges for 2 år.

§ 17     Tilslutning til andre forbund og organisasjoner.
LMK kan slutte seg til andre forbund og organisasjoner, nasjonale som så vel internasjonale.

§ 18     Oppløsning
Landsmøtet kan beslutte å oppløse LMK ved 3/4 flertall. Slikt vedtak må gjentas på et nytt ekstraordinært landsmøte tidligst etter 60 dager, med samme krav til stemmetall. Ved en eventuell oppløsning fordeles LMKs eiendeler på