Lørdag 13.01.17 representerte undertegnede KAS på strategikonferansen som ble arrangert på Scandic hotell, Gardermoen. LMK ønsket innspill fra eierklubbene vedrørende det fremtidige arbeidet i paraplyorganisasjonen og hvilke arbeidsoppgaver som kan være aktuelle og viktige.

De 88 fremmøtte delegatene ble plassert rundt til sammen 11 bord i den ene møtesalen, og vi var 6 personer ved det bordet der undertegnede var plassert. Dersom en klubb var representert med mer enn èn delegat, ble disse plassert ved ulike bord. Det var fire hovedtemaer som styret ønsket tilbakemelding på:

A         Politisk påvirkning

B         Fagrelaterte utfordringer

C         Organisasjonsutvikling i LMK

D         Forsikringsordningen

Til A: Oppgaven til gruppene: Hvilke saker ser dere som det viktigste å jobbe med for å få til endringer (I prioritert rekkefølge).

Til B: Hvilke spørsmål og utfordringer ser du og gruppa som de største utfordringene?

Til C: Hva anser du og gruppa som det viktigste LMK skal jobbe med for å utvikle seg til fortsatt å være den ledende organisasjonen innenfor historiske kjøretøyer?

Til D: Hva ser du og gruppa på som det viktigste å ta tak i når det gjelder forsikringsavtalen med IF?

 

Vårt bord fant en sittegruppe i den ene peisestua, der vi fikk god arbeidsro i to arbeidsøkter à rundt to timer, med innlagt lunsj. Vi var som nevnt kun seks personer, så det var mulig for alle å komme til orde. De viktigste punktene vi kom frem til ble skrevet i et kort referat som ble lagt frem i plenum på slutten av dagen. Tidsrammen var satt til klokka 16.00, som ble overholdt. Nettopp dette har jo tidligere blitt kritisert vedrørende LMK-møtene, der mange delegater har vært nødt til å forlate møtet før det er slutt.

Når det gjelder det sammenfattede referatet for arbeidet i alle de elleve gruppene, vil det foreligge et referat fra LMK i nærmeste fremtid. Her er inntil videre noen punkter fra det som vår gruppe drøftet (usortert og tilhørende alle de  4 punktene i agendaen).

 • Politisk: Viktig at det blir holdt et sterkt fokus på kulturaspektet. Vi som steller med eldre kjøretøy driver med kulturbevaring, og det oppleves som urettferdig at dette blir beskattet. Å få frem dette på en tydelig måte overfor myndighetene, bør vektlegges sterkt.
 • Det er også viktig å få frem hvor lite mange veterankjøretøy blir brukt, og hvor lite denne bruken bidrar til å skade miljøet.
 • Det bør utredes hvordan endringer i drivstoffkvaliteten påvirker bilens komponenter. Det etterlyses dokumentert viten og ikke «synsing».
 • Sørge for at veterankjøretøyer ikke blir pålagt bruksbegrensninger, for eksempel i bysoner.
 • Sørge for et enklest mulig regelverk for import av veterankjøretøy. Når det gjelder dokumentasjon for et kjøretøy, bør dette kunne være noe som er knyttet til for eksempel en merkeklubb og ikke LMK. Et naturlig fremtidig dokumentasjonssenter /database kan kanskje bli det nye nasjonale musèet på Hunderfossen?
 • Sørge for et godt samarbeid med FIVA.
 • Innlede et tettere samarbeid med AMCAR.
 • Det er grunn til å være fornøyd med dagens ordning med PKK, etter at dette ble endret i fjor (fritak ved 50 år mm.)
 • Etterstrebe lik praksis på alle trafikkstasjoner (Registering og tekniske krav. At «sunn fornuft» blir brukt når det gjelder eldre og sjeldne kjøretøy. For eksempel bør en litt slitt frontrute kunne bli godkjent dersom bilen er sjelden og samtidig lite i bruk).
 • Er det mulig å få til en ordning der eieren kan av-/påskilte et kjøretøy i perioder via nettet, og uten at skiltene blir levert inn?
 • Dersom det ville bedre økonomien i LMK og bidra til at mål for arbeidet lettere blir oppnådd, er vi positive til at LMK-kontingenten blir økt (eventuelt for en periode).
 • Når det gjelder trygdeavgiften/årsavgiften tror vi det er utopisk at denne blir fjernet helt og holdent. Men, kanskje visse grupper av kjøretøy kunne fritas i første omgang, (eks. kjøretøy før 1940, mopeder, traktorer o.l).
 • I klubbmiljøene og i LMK bør listen for hva begrepet «original» innebærer. Dette vil kunne ha konsekvenser for rekrutteringen til miljøet. Når det gjelder rekruttering, bør vi tenke på at en interesse må komme «fra hjertet» og ikke noe som er påvirket av ytre faktorer.

 

 • Synliggjøre i sterkere grad hvordan LMK arbeider (Arbeidsmetoder, mandat, saksgang).

 

 • Lobbyvirksomhet til rikspolitikere (LMK holder til sentralt i Oslo, med nærhet til sentrale instanser.

 

 • Når det gjelder forsikringsordningen, presiserer LMK at det er svært viktig at medlemmene benytter seg av denne. Det er nå mulig å tegne forsikring på en mye enklere måte enn tidligere, uten besiktigelse på kjøretøy med verdi inntil 300 000,- IF blir ansett for å være en svært seriøs samarbeidspartner, med konkurransedyktige priser og trygge skadeoppgjør dersom uhellet er ute. Selv om det ikke foreligger krav til besiktigelse, oppfordres eieren av kjøretøyet til å ta flest mulig bilder, som kan komme til nytte ved skade. Den forenklede ordningen vil helt sikkert medføre at de ansatte i fremtiden får mer tid til å arbeide med andre og viktigere oppgaver.

 

Kjell Thon, delegat KAS